angličtina

Total quality management presents the basic idea behind every improvement methodology. TQM operates on a certain level, which provides tools and strategies seen in other methodologies such as Lean thinking, Six sigma, or Kaizen. There was a strong influence of the quality thinkers, especially W. Edward Deming, who had officialised the TQM. (Pande and Neuman 2000, p. xii) Deming is considered to be an important leading role in the Japanese industry. The aftermath of the Second World War was not the best one for the Japanese economy, as most of the companies happened to be in financial distress or recovering. That is the reason, why Deming’s matter of expertise came in very practical and hands-on. He started teaching the importance of statistical process control and quickly became the worldwide known expert in quality management. (Besterfield et al. 2012, p.4) Besterfield states that total quality management “is an enhancement to the traditional way of doing business.”(

slovenčina

Celkové riadenie kvality predstavuje základnú myšlienku každej metodiky zlepšovania. TQM funguje na určitej úrovni, ktorá poskytuje nástroje a stratégie viditeľné v iných metodikách, ako sú Lean thinking, Six sigma alebo Kaizen. Bol tu silný vplyv kvalitných mysliteľov, najmä W. Edwarda Deminga, ktorý TQM oficializoval. (Pande a Neuman 2000, s. Xii) Deming sa považuje za dôležitú vedúcu úlohu v japonskom priemysle. Následky druhej svetovej vojny neboli pre japonskú ekonomiku najlepšie, pretože väčšina spoločností bola vo finančnej núdzi alebo sa zotavovala. To je dôvod, prečo bola Demingova otázka odborných znalostí veľmi praktická a praktická. Začal učiť dôležitosť kontroly štatistických procesov a rýchlo sa stal svetovo známym expertom na riadenie kvality. (Besterfield a kol. 2012, s. 4) Besterfield tvrdí, že celkové riadenie kvality „je vylepšením tradičného spôsobu podnikania.“ (

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)