angličtina

Catholic Charismatic Renewal International ServiceSixteenth Sunday of theOrdinary Time, Year B“Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.”Author:P.Raniero Cantalamessa, ofmcapWebSite:P. Raniero Cantalamessa, ofmcapJeremiah23:1-6;Ephesians2:13-18;Mark6:30-34.In today’sGospel weread:‘TheapostlesgatheredtogetherwithJesusandreportedalltheyhaddoneandtaught.Hesaidtothem,“Comeawaybyyourselvestoadesertedplaceandrestawhile.”People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat.So they went off in the boat by themselves to a deserted place.’Asusual, since we cannotdwell oneverything, we canpick up the subject matter orwordthatstands outamongstothers. Here it is ‘rest.’Jesus invites his disciples to get away from the crowd,from theirwork,and to retreat with him in a‘deserted place.’He teachesthem to do what he himself did:balance action and contemplation,shift from the contact withpeople to asecretandregenerating dialogue with themselves and with God.The subject outlined here is of greatimportance and relevance.Ifyoufollowme, this timeweshallpraise ...slowness. The pace that life has taken by nowhasreached a speed thatexceedsourability to adapt to it. ‘Hurryup slowly,’festina lente-the Romans said. Todaythe adverb‘slowly’has been erasedand one only obeys the verb: hurry up, run,rush.Running has often turned into frenzy and become pathological. Asit is said:‘Those who stop arelost,’so are those who never stop. They arelostrunning after words, images,information, emotionsspinning in spiralsandrapidly consumed, withno chance toapproachthemcalmyand to welcomethem withintherealms of knowledge and affection. What happens is that, instead ofintegrating things within a self, peopledeliver themselves tothings.They come to resemblea non-stop machine-cog. Do you remember Charlie Chaplin’s scene in Modern Times, where heis forcedtoget his hand on the assembly line?It istheexact image of the situationI am envisaging.When that happens,you losethecritical detachment needed to masterthe flow –oftenchaotic and untidy –of daily matters and experiences. Life, then,is nolonger a journey,but a mereshift of place.You havenotimeleftto understand and rejoice at what life offers day by day. It is just like travelling on a motorwaybeing solely concerned withcovering the distanceas quickly aspossible,withoutenjoying anything of the landscape you arecrossing.Youcan getto the other end of existence, without even realizing you havelived

slovenčina

Katolícka charizmatická obnova - medzinárodná služba Šestnásta nedeľa bežného času, rok B „Poďte sami preč na opustené miesto a chvíľu si odpočiňte.“ Autor: P.Raniero Cantalamessa, ofmcapWebSite: P. Raniero Cantalamessa, z kapitána Jeremiáša 23: 1–6; Efezanom 2: 13–18; Marek 6: 30–34. V dnešnom evanjeliu sa píše: „Archeológovia sa zhromaždili spolu s Ježišom a nahlásili všetko, čo mali, mali haddona.“ Odkázali na ne: „Príchod by bol, a príležitosti by boli príležite“. dokonca aj jesť. Takže sami odišli na člne na opustené miesto. “Zvyčajne, pretože nemôžeme nič prebývať, môžeme vyzdvihnúť učivo alebo slovo, ktoré vyniká medzi matkami. Tu je to „odpočinok“. Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby sa dostali preč z davu, zo svojej práce a ustúpili s ním na „opustené miesto“. Učí ho robiť to, čo urobil sám: vyvážiť činnosť a rozjímanie, prejsť od kontakt s ľuďmi na nadviazanie a znovuzískanie dialógu so sebou as Bohom. Tu načrtnutá téma má veľký význam a význam. Ak ma budete nasledovať, tentoraz budete chváliť ... pomalosť. Tempo, ktorým sa teraz život uberal, dosiahlo rýchlosť, ktorá prekonáva schopnosť prispôsobiť sa mu. „Ponáhľaj sa pomaly,“ povedali Rimania Festina lente.Dnes je príslovka pomaly mazaná a človek sa iba riadi slovesom: ponáhľaj sa, utekaj, ponáhľaj sa. Beh sa často zmenil na šialenstvo a stal sa patologickým. Ako sa hovorí: ‚Tí, ktorí zastavia, sú miestami‘, rovnako tak aj tí, ktorí sa nikdy nezastavia. Sú ohromujúce po slovách, obrazoch, informáciách, emóciách točiacich sa v špirálach a rýchlo spotrebované, bez šance na priblíženie sa k nim a na privítanie ich v náručí vedomostí a náklonnosti. Čo sa stane, je to, že ľudia namiesto toho, aby integrovali veci do seba, dodávajú si samy seba. Pripomínajú nepretržitý strojový zub. Pamätáte si scénu Charlieho Chaplina v modernej dobe, kedy prinútil ruku položiť na montážnu linku? Je to presný obraz situácie, ktorú si predstavujem. Keď sa to stane, dôjde k kritickému odlúčeniu potrebnému na zvládnutie toku - častých a neupravených - každodenných záležitostí a skúseností . Život potom už nie je cestou, ale zmenou miesta. Neumožňuješ však pochopiť a radovať sa z toho, čo život ponúka každý deň. Je to ako cestovať po diaľnici, ktorá sa zameriava iba na rýchle objavenie vzdialeností bez toho, aby ste si užívali niečo z krajiny, ktorú križujete. Môžete sa dostať na druhý koniec existencie, bez toho, aby ste si uvedomili, že ste sa dostali

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)