angličtina

The SDR market functions primarily through voluntary trading arrangements or VTA's under these arrangements facilitated by the IMF members volunteer to buy or sell SDRs if a member exchanges STRs for freely usable currencies its SDR holdings fall while its foreign currency reserves rise if its holdings fall below its cumulative allocations it has to pay interest on the shortfall if a member exchanges freely usable currencies for SDRs its SDR Holdings rise above its cumulative allocations and it earns interest on the excess. In the event that there is insufficient capacity under the voluntary trading arrangements the IMF can activate the designation mechanism where it calls upon members with strong external positions to purchase SDRs from members with weak external positions. The value of the SDR as a reserve asset thus derives from the right to exchange it for freely usable currencies through this the SDR plays an important role in providing liquidity to the global economic system.

slovenčina

Trh SDR funguje predovšetkým prostredníctvom dobrovoľných obchodných dohôd alebo VTA podľa týchto dojednaní, ktoré uľahčujú členovia MMF dobrovoľne pri nákupe alebo predaji SDR, ak si člen zamení STR za voľne použiteľné meny, jeho podiely SDR klesnú, zatiaľ čo jeho devízové ​​rezervy stúpnu, ak jeho podiely klesnú pod jeho kumulatívne pridelené prostriedky musí platiť úrok z manka, ak člen zamení voľne použiteľné meny za SDR, jeho držba SDR stúpne nad jeho kumulatívne pridelené prostriedky a zarába úrok z prebytku. V prípade, že v rámci dobrovoľných obchodných dohôd nie je dostatočná kapacita, môže MMF aktivovať mechanizmus označovania, v rámci ktorého vyzýva členov so silnými externými pozíciami, aby kupovali SDR od členov so slabými externými pozíciami. Hodnota SDR ako rezervného aktíva sa teda odvíja od práva na jeho výmenu za voľne použiteľné meny prostredníctvom tohto SDR hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní likvidity globálnemu ekonomickému systému.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)